Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Informatie over inbeslagneming

Publicatiedatum 31-08-2022, 11:32 | Laatste update 04-04-2023, 14:11

Wat doet de FIOD?

De FIOD is de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst.
De taken van de FIOD zijn:

  • opsporing van ernstige gevallen van fiscale- en douanefraude
  • opsporing op het gebied van economische en financiële criminaliteit

Inbeslagneming

De FIOD heeft in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aanleiding gevonden om voorwerpen, meestal administratieve bescheiden, bij u in beslag te nemen.

Voor de inbeslagneming

De FIOD–medewerkers die de zaken in beslag nemen moeten:

  • zich legitimeren
  • u uitleggen op grond van welke bevoegdheid zij in beslag komen nemen
  • een schriftelijke machtiging overleggen als zij zonder uw toestemming uw woning binnentreden
  • u, na de inbeslagneming, een lijst van de inbeslaggenomen voorwerpen overhandigen
  • als u dat wenst, met u een regeling treffen voor het maken van kopieën

Na afloop van de inbeslagneming

U hebt recht op teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen. Dit geldt echter niet als het belang van strafrechtelijk onderzoek dit niet toelaat. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer inbeslag- genomen voorwerpen als bewijsmateriaal in de strafrechtelijke procedure worden gebruikt.

Als u het niet eens bent met de inbeslagneming kunt u hierover contact opnemen met de officier van justitie. U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank.

Indienen van een klacht

Hebt u een klacht over het optreden van de FIOD?
Stuur die op naar:
Belastingdienst/FIOD De directeur
Postbus 19266
3501 DG Utrecht

Of gebruik het formulier op fiod.nl/klachten.

De FIOD beslist over uw klacht binnen 18 weken na ontvangst.
Bij de afhandeling van uw klacht maakt de FIOD gebruik van de onafhankelijke klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten. U hebt het recht uw klacht nader toe te lichten bij deze commissie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Naam:
Telefoon:

Dit is een uitgave van:

Belastingdienst/FIOD
april 2023

Op deze pagina