Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Informatie over inbeslagneming

Wat doet de FIOD?

De FIOD is de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst.
De taken van de FIOD zijn:

  • opsporing van ernstige gevallen van fiscale- en douanefraude
  • opsporing op het gebied van economische en financiële criminaliteit

Inbeslagneming

De FIOD heeft in het kader van een strafrechtelijk onderzoek aanleiding gevonden om voorwerpen, meestal administratieve bescheiden, bij u in beslag te nemen.

Voor de inbeslagneming

De FIOD–medewerkers die de zaken in beslag nemen moeten:

  • zich legitimeren
  • u uitleggen op grond van welke bevoegdheid zij in beslag komen nemen
  • een schriftelijke machtiging overleggen als zij zonder uw toestemming uw woning binnentreden
  • u, na de inbeslagneming, een lijst van de inbeslaggenomen voorwerpen overhandigen
  • als u dat wenst, met u een regeling treffen voor het maken van kopieën

Na afloop van de inbeslagneming

U hebt recht op teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen. Dit geldt echter niet als het belang van strafrechtelijk onderzoek dit niet toelaat. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer inbeslag- genomen voorwerpen als bewijsmateriaal in de strafrechtelijke procedure worden gebruikt.

Als u het niet eens bent met de inbeslagneming kunt u hierover contact opnemen met de officier van justitie. U kunt ook een klacht indienen bij de rechtbank.

Indienen van een klacht

Hebt u een klacht over het optreden van de FIOD?
Stuur die op naar:
Belastingdienst/FIOD De directeur
Postbus 19266
3501 DG Utrecht

Of gebruik het formulier op fiod.nl/klachten.

De FIOD beslist over uw klacht binnen 18 weken na ontvangst.
Bij de afhandeling van uw klacht maakt de FIOD gebruik van de onafhankelijke klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten. U hebt het recht uw klacht nader toe te lichten bij deze commissie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Naam:
Telefoon:

Dit is een uitgave van:

Belastingdienst/FIOD
april 2023