Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Informatie over doorzoeking

Wat doet de FIOD?

De FIOD is de bijzondere opsporingsdienst van de Belastingdienst.
De taken van de FIOD zijn:

 • opsporing van ernstige gevallen van fiscale- en douanefraude
 • opsporing op het gebied van economische en financiële criminaliteit

Doorzoeking

In het kader van een strafrechtelijk onderzoek vindt bij u een doorzoeking door medewerkers van de FIOD plaats. De leiding van deze doorzoeking is in handen van een rechter-commissaris of een (hulp)officier van justitie.

Voor de doorzoeking

De functionaris die de leiding van de doorzoeking heeft, moet:

 • zich legitimeren bij het binnentreden
 • een machtiging tonen van de rechter-commissaris of meedelen dat hij of zij een mondelinge machtiging heeft (bij een woning waarbij geen rechter-commissaris aanwezig is)
 • een machtiging tonen van de officier van justitie of meedelen dat deze machtiging binnen 3 dagen wordt verstrekt (als de functionaris een hulpofficier van justitie is en de doorzoeking plaatsvindt op een andere plaats dan de woning)
 • de redenen voor de doorzoeking noemen
 • u de gelegenheid geven om in overleg met en ter beoordeling van hem of haar voorzieningen te treffen die nodig kunnen zijn in verband met uw persoonlijke omstandigheden voor zover die door de doorzoeking worden beïnvloed

Tijdens de doorzoeking:

U bent in het kader van de doorzoeking:

 • verplicht toegang tot uw woning en eventueel andere plaatsen te verschaffen en de opsporingsambtenaren deze te laten doorzoeken
 • beperkt in uw bewegingsvrijheid en uw mogelijkheden tot communicatie gedurende de tijd die voor de doorzoeking nodig is

Na afloop van de doorzoeking

Wanneer de doorzoeking heeft plaatsgevonden:

 • krijgt u een lijst van de eventueel inbeslaggenomen voorwerpen
 • wordt, als u dat wenst, met u een afspraak gemaakt over het maken van kopieën van stukken
 • wordt doorgaans materiële schade vergoed die onverhoopt tijdens de doorzoeking is ontstaan

U hebt recht op teruggave van de inbeslaggenomen voorwerpen. Dit geldt echter niet als het belang van strafrechtelijk onderzoek dit niet toelaat. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer inbeslaggenomen voorwerpen als bewijsmateriaal in de strafrechtelijke procedure worden gebruikt.

Indienen van een klacht

Hebt u een klacht over het optreden van de FIOD?
Stuur die op naar:
Belastingdienst/FIOD De directeur
Postbus 19266
3501 DG Utrecht

Of gebruik het formulier op fiod.nl/klachten.

De FIOD beslist over uw klacht binnen 18 weken na ontvangst.
Bij de afhandeling van uw klacht maakt de FIOD gebruik van de onafhankelijke klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten. U hebt het recht uw klacht nader toe te lichten bij deze commissie.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Naam:
Telefoon:

Dit is een uitgave van:
Belastingdienst/FIOD
april 2023